دولت با اصلاح حقوق مشمولان قانون کار موافقت کرده است