سؤال از وزیر کشاورزی در دستور کار هفته آینده مجلسنمایندگان این دستور کارها را دنبال می‌کنند: 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی (۱۳۲۸) ۱۹۴۹ م

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امـورداخلی کشـور و شورا‌ها در مورد طرح نحوه تشکیل وفعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی ومحیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی

جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایـت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهـر حضرت معصومه (س) و اصلاحات بعدی آن

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبـودن پاسـخ وزیر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه ۲ تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه بـا قاچـاق انسـان و اعضـای بـدن و مجـازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسـی کل کشور

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسـئولین و مدیران نظام جمهـوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی بـه تخلفـات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴

سؤال محمد صفائی دلوئی نماینده گنابـاد و بجسـتان و تعدادی دیگـر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در روز سه شنبه

بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغـارون و مازندران

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجـه ۱۴۰۱ کل کشور

بررسی تقاضای دوفوریت در مـورد لایحه اصلاح بند (هــ) تبصـره ۷ قـانون بودجـه ۱۴۰۱ کل کشور

بررسی تقاضای یک فوریت در مـورد طرح الحاق صندوق بیمه همگـانی حـوادث طبیعی به قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی

موارد زیر هم در دستور هفته آینده قرار دارد:

۱. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شورا‌ها

۲. گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

۳. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحـص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات

۴. بررسی تقاضای عده‌ای از نماینـدگان مجلس شـورای اسـلامی در مـورد رسیدگی بـه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پـنجم ۸۵ قـانون اساسی

۵. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنـی بـر تصـویب تقاضای تحقیـق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

۶. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه عملکرد مـدیریت امـور ماهیان خاویـاری وابسـته بـه شـرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

۷. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد سازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان گلسـتان از سـال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰

۸. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۹. گزارش کمیسیون صنایع و معادن رد تقاضـای تحقیـق و تفحـص از شـرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد 

۱۰. گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مبنی بر تحقیـق و تفحـص از عملکـرد سـازمان منطقه آزاد اروندمنبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *