تقویت نیرو‌های مسلح مهم‌ترین اولویت وزارت دفاع است