یک فوریت «طرح الحاق صندوق بیمه همگانی به فهرست نهادهای غیردولتی» تصویب شد