هزینه نصب کنتور هوشمند از اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف تأمین می‌شود