همراهی و همدلی ارتش در میهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیرخم