تصویب کلیات طرح انتخاب شهرداران/ مردم در انتخاب شهرداران سهیم می‌شوند