موافقت نمایندگان با عدم بهره برداری از تشکل های صنفی در جهت اهداف غیرتخصصی آن ها