۳ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود