نامه رئیس کمیسیون بهداشت به دستگاه‌های نظارتی درباره بدهی وزارت بهداشت به واکسن سازان داخلی