بازنشستگان با سابقه حق بیمه کمتر از ده سال حقوق دریافت می‌کنند