اصلاح ساختار بانک مرکزی به دنبال تقویت حکمرانی ریال و مدیریت بازار ارز است