هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد