هدف از طرح بانکداری اسلامی، تحکیم نقش نظارتی بانک مرکزی است