تکذیب اظهارات منتسب به سردار حاجی زاده در خصوص ساخت ایستگاه فضایی