دریاچه ای از جنس مواد مذاب + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی در منطقه ای از هاوایی رودخانه ای از جنس گدازه های آتشفشانی با سرعت زیاد به راه افتاده و دریاچه ای از مواد مذاب را تشکیل دادند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع