بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی بخش خبری بیست و سی به موضوعات مختلفی از جمله مهسا امینی و واکسن کرونا پرداخته است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع