بیرون کشیده شدن یک زن از دستگاه MRI به وسیله طناب + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی یک زنی که برای انجام کار‌های درمانی و عکس برداری مجبور به استفاده از دستگاه MRI در بهبهان شده بود توسط این دستگاه بلعیده شد و درنهایت توسط نیروهای آتش نشانی از دستگاه خارج شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع