نتیجه یک لحظه غفلت راننده اتوبوس + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی یک راننده اتوبوس در حین رانندگی برای چند ثانیه سرگرم انجام فعالیتی به غیر از رانندگی شده و همین امر سبب خروج خودرو از مسیر اصلی و بروز حادثه شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع