حرکت نژادپرستانه پادشاه جدید انگلیس در مواجهه با شهروند سیاه پوست + فیلم

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اخیرا برخی از شهروندان انگلیسی ادعا کرده اند که پادشاه جدید آنها با سیاه پوستان رفتاری غیر انسانی داشته و آنها را بخشی از شهروندان انگلیس نمیداند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع